Jak pomoci a kde hledat pomoc

Užitečné odkazy na stránky, kde se dozvíte, jak v této době pomáhat a kde hledat pomoc...

Litanie v čase nakažlivé nemoci nebo moru

Litanie v čase nakažlivých nemocí nebo moru

Pane, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Bože, náš nebeský Otče,
    smiluj se nad námi!
Bože, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože, v Trojici jediný,
Bože svatý, Bože silný,
Bože, nesmrtelný Králi všech věků,
Bože, nevyzpytatelný ve svých radách,
Bože, nevystižitelný ve svých soudech,
Bože, který nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,
Bože, který sesíláš nemoci k našemu napravení,
Bože, který v čase nemocí hlásáš nestálost pozemských věcí,
Bože, který nás v čase nemoci nabádáš k trpělivosti,
Bože, který nemocemi zkoušíš naší věrnost,
Bože, který nás nemocemi káráš za naše hříchy,
Bože, který raněním těla léčíš duši,
Bože, který voláš k bedlivosti nejistotou smrti,
Bože, který máš sečteny dny našeho života,
Bože, který máš sečtené kroky naší pozemské pouti,
Bože, jehož pomoc ne nejbližší, když je nebezpečí nejvyšší,
Bože, který usmrcuješ a oživuješ,
Bože, jenž na smrt nemocným připomínáš soud a věčnost,

Milostiv nám buď,
    odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď,
    vyslyš nás,Pane!

Ode všeho zlého,
    vysvoboď nás, Pane!
Od každého hříchu,
Od svého hněvu,
Od nakažlivých nemocí (zuřícího moru),
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od přílišné úzkostlivosti,
Od opovážlivé lehkomyslnosti,
Od reptání proti Boží prozřetelnosti,
Od přílišného truchlení při ztrátě svých blízkých,
Od věčného zavržení,

My hříšníci,
Prosíme Tě, vyslyš nás!
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys odložil metlu svého hněvu,
Abys zkrátil dobu svého navštívení,
Abys nám popřál čas a milost k pokání,
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
Abys nás ochránil před nákazou,
Abys nemocným udělil trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle,
Abys nemocným zjednal potřebné ošetření,
Abys nemocným udělil milost svátostí,
Abys snahy lékařů žehnal,
Abys umírající přijal na milost,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,    3x

K.: Pokořme se pod mocnou ruku Boží:
L.: V době jeho navštívení.
K.: Všechnu svou starost hoďme na Pána:
L.: Neboť jemu na nás záleží.
K.: Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli:
L.: Vysvoboď nás pro slávu svého Jména.
K.: Bože, ukaž nám své milosrdenství,
L.: jak doufáme v Tebe.

Modleme se: Bože, jenž býváš hříchem rozhněván, ale pokáním upokojen, prosíme, shlédni na naše prosby a milostivě od nás vzdal metlu svého hněvu, kterou jsme na sebe uvalili svými hříchy.
Bože, který nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, prosíme, dej nám svou milost, když se k Tobě navracíme s kajícím srdcem, a vzdal od jásavou mocí nakažlivé nemoci (záhubný mor).
Pane života a smrti, prosíme, zachovej nás, a vytrhni nás z veškerého nebezpečí pro tělo a pro duši. Osvěť, prosíme, lékaře, aby nemoc náležitě poznali a věnovali nemocným veškerou péči. Požehnej léky, aby měli žádoucí účinek a sloužili k uzdravení nemocných. Ať nás tato doba Tvého navštívení povzbudí a upevní v nás spásonosné úmysly. Do Tvých rukou, Pane, svěřujeme své tělo i svou duši. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

K.: Orodujte za nás svatí čeští patronové, aby nám Bůh dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Bože, prosíme, buď nám, svým služebníkům, milostiv pro slavné zásluhy všech svatých mučedníků a našich patronů: svatých Cyrila, Metoděje, Víta, Václava, Vojtěcha Zikmunda, Jana Nepomuckého, Proko, Kosmy a Damiána, Benedikta s bratřími, Norberta, Josefa a Ludmily, abychom zbožným a stálým jejich orodováním byli ochráněni ode všeho zlého.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

K zamyšlení

K zamyšlení…

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou zasloužilo...
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že na tom nejvíc záleží...
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl tak vzácný...
Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina...
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní...
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní...
Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si ji rodiče mohli vyzkoušet sami...
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kým jsme chtěli, a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost...
Volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme...
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání sebe, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása netkví...
Mysleli jsme si, že jsme gentlemani na této zemi a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani nevidí, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory...

Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc na míru... asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali...

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.