Od července se není třeba zapisovat ani na nedělení mše svaté. Přehled bohoslužeb ZDE.

Milí přátelé, milí farníci,

prožíváme zvláštní a nelehké období. Málokdo asi čekal, že se situace natolik zkomplikuje a budeme nuceni letošní postní dobu prožívat zcela neobvyklým způsobem. Jsem si ale jist, že navzdory všem komplikacím, které na nás doléhají, stále platí krásné Boží slovo: Hle, teď je ta "doba příhodná", hle, teď je ten "den spásy"! (2 Kor 6,2). Někdo moudrý pravil: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Ani dnes není Bůh vzdálený, jej je potřeba ho hledat jinými způsoby.

Na Popeleční středu, kterou jsme vstupovali do postní doby, jsme se modlili těmito slovy: Bože dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro. Málokdo z nás v té chvíli tušil, jak nezvyklé formy postu nás letos čekají. Doposud jsme většinou byli zvyklí půst chápat jako újmu v jídle, omezení příjemných požitků, upuštění od zábavy a veselí.

Letos nám Bůh skrze události nabídl jiné formy sebeovládání a pokání. Výrazem postního úsilí může být třeba to, že nebudeme reptat. Že zkusíme různá omezení využít k tomu, na co třeba jindy nemáme čas. Na dobrou četbu, na modlitbu, na péči o pořádek v bytě, ale i ve svém srdci. Máme šanci uvědomovat si, co je v životě opravdu důležité a lépe uspořádat žebříček hodnot. To je první "programový bod postní doby", náš vztah k sobě samým, to je náš půst.

Druhým postním bodem je dobrodiní, nebo jak říká Písmo, almužna. Právě v letošní postní době máme jedinečnou příležitost učit se nemyslet jen sami na sebe. Buďme otevřeni všem, kdo potřebují konkrétní pomoc. Jsem rád, že ve společnosti vznikají bohulibé aktivity, jako např. pomoc s nákupy starším lidem. Využijme této situace jako Božího pozvání k tomu, abychom v rámci svých možností a při zachování bezpečnosti a opatrnosti pomáhali druhým.

A také se, prosím, intenzivně modleme za ty, kteří teď rozhodují o osudech lidí, tzn. za všechny politiky, zdravotníky, bezpečnostní složky, atd. Nekritizujme zbytečně, nebrblejme. Ti, kteří mají v rukou vládní moc, to teď vůbec nemají snadné. Osobně říkám, nechtěl bych být v jejich kůži. Teď není čas na politikaření, je čas sjednotit se. Modleme se nejen za své zdraví, ale také za všechny postižené ve světě. Ve své osobní modlitbě se často vracím k Žalmu 90. Připomíná nám naši křehkost, naši závislost na Stvořiteli, ale také Boží dobrotivost. Myslím, že slova této biblické modlitby jsou dnes opravdu aktuální. Nemarněme čas. Všimněme si třeba slov: Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce.

V uplynulých dnech jsem byl velmi potěšen, když jsem viděl opravdovou touhu mnohých farníků po setkání s naším Pánem. Hledali jste a využili způsob, jak aspoň na chvíli zůstat v kostele v adoraci před tváří Nejvyššího. Mnoho z vás upřímně toužilo přistoupit ke svatému přijímání, přijmout duchovní pokrm. Vážím si vaší upřímné víry, vaší touhy po Bohu.

Vzhledem k poslednímu opatření se teď už opravdu nemůžeme potkávat. Přesto můžeme být spolu, spojení poutem přátelství, modlitby, víry. Je jisté, že Bůh na nás ani v této situaci nezapomněl a není mu jedno, že mnozí trpí. Domnívám se, že nám poskytl všechny tyto události jako možnost zastavit se, přemýšlet, nemyslet jen na výkon, úspěch a dosažení cílů, ale také chtít odkrývat hloubku lidského srdce.

Zajeď na hlubinu, říká Pán nejen Šimonu Petrovi (Luk 5,4), ale dnes zcela osobním způsobem každému z nás.

Přeji vám všem, ať tyto dny prožijete ve zdraví, tělesném i duchovním.

O. Pavel Svoboda, farář

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.