Litanie v čase nakažlivých nemocí nebo moru

Pane, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Bože, náš nebeský Otče,
    smiluj se nad námi!
Bože, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože, v Trojici jediný,
Bože svatý, Bože silný,
Bože, nesmrtelný Králi všech věků,
Bože, nevyzpytatelný ve svých radách,
Bože, nevystižitelný ve svých soudech,
Bože, který nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,
Bože, který sesíláš nemoci k našemu napravení,
Bože, který v čase nemocí hlásáš nestálost pozemských věcí,
Bože, který nás v čase nemoci nabádáš k trpělivosti,
Bože, který nemocemi zkoušíš naší věrnost,
Bože, který nás nemocemi káráš za naše hříchy,
Bože, který raněním těla léčíš duši,
Bože, který voláš k bedlivosti nejistotou smrti,
Bože, který máš sečteny dny našeho života,
Bože, který máš sečtené kroky naší pozemské pouti,
Bože, jehož pomoc ne nejbližší, když je nebezpečí nejvyšší,
Bože, který usmrcuješ a oživuješ,
Bože, jenž na smrt nemocným připomínáš soud a věčnost,

Milostiv nám buď,
    odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď,
    vyslyš nás,Pane!

Ode všeho zlého,
    vysvoboď nás, Pane!
Od každého hříchu,
Od svého hněvu,
Od nakažlivých nemocí (zuřícího moru),
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od přílišné úzkostlivosti,
Od opovážlivé lehkomyslnosti,
Od reptání proti Boží prozřetelnosti,
Od přílišného truchlení při ztrátě svých blízkých,
Od věčného zavržení,

My hříšníci,
Prosíme Tě, vyslyš nás!
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys odložil metlu svého hněvu,
Abys zkrátil dobu svého navštívení,
Abys nám popřál čas a milost k pokání,
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
Abys nás ochránil před nákazou,
Abys nemocným udělil trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle,
Abys nemocným zjednal potřebné ošetření,
Abys nemocným udělil milost svátostí,
Abys snahy lékařů žehnal,
Abys umírající přijal na milost,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,    3x

K.: Pokořme se pod mocnou ruku Boží:
L.: V době jeho navštívení.
K.: Všechnu svou starost hoďme na Pána:
L.: Neboť jemu na nás záleží.
K.: Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli:
L.: Vysvoboď nás pro slávu svého Jména.
K.: Bože, ukaž nám své milosrdenství,
L.: jak doufáme v Tebe.

Modleme se: Bože, jenž býváš hříchem rozhněván, ale pokáním upokojen, prosíme, shlédni na naše prosby a milostivě od nás vzdal metlu svého hněvu, kterou jsme na sebe uvalili svými hříchy.
Bože, který nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, prosíme, dej nám svou milost, když se k Tobě navracíme s kajícím srdcem, a vzdal od jásavou mocí nakažlivé nemoci (záhubný mor).
Pane života a smrti, prosíme, zachovej nás, a vytrhni nás z veškerého nebezpečí pro tělo a pro duši. Osvěť, prosíme, lékaře, aby nemoc náležitě poznali a věnovali nemocným veškerou péči. Požehnej léky, aby měli žádoucí účinek a sloužili k uzdravení nemocných. Ať nás tato doba Tvého navštívení povzbudí a upevní v nás spásonosné úmysly. Do Tvých rukou, Pane, svěřujeme své tělo i svou duši. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

K.: Orodujte za nás svatí čeští patronové, aby nám Bůh dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Bože, prosíme, buď nám, svým služebníkům, milostiv pro slavné zásluhy všech svatých mučedníků a našich patronů: svatých Cyrila, Metoděje, Víta, Václava, Vojtěcha Zikmunda, Jana Nepomuckého, Proko, Kosmy a Damiána, Benedikta s bratřími, Norberta, Josefa a Ludmily, abychom zbožným a stálým jejich orodováním byli ochráněni ode všeho zlého.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.