freska_mala

Přišel do svého vlastního,
ale jeho vlastní ho nepřijali.
Těm pak, kteří ho přijali
a věří v jeho jméno,
dal moc stát se Božími dětmi.
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé,
jako děti pozemských otců,
nýbrž narodili se z Boha.
A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.

Jan 1,11-14

Architektonicky je členěna na tři části, společenství živých, zemřelých a andělů.

Nejníže v apsidě je znázorněno společenství živých, církev bojující. Společenství hodných i nehodných. Znázorňuje tragédii lidstva vyjádřenou slovy svatého Jana ... do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali. Světci, patroni kostela svatí Janové, představují Krista zmučeného, zalitého vlastní krví, zhrouceného asi jako při snímání z kříže. Tak Ho spatřují lidé znázornění na fresce i věřící v kostele. Nabízí nám všechno, chce jenom lásku, a přece vlastní ho nepřijali. Po levé straně jsou jako polopostavy znázorněni ti, kteří Krista nepřijali. Dali přednost pomíjejícím nicotnostem ...jejich pravice je plna nepravostí. Na pravé straně jsou ti, kteří jsou mu věrni. Zcela vpravo je adorující řeholník v kontemplaci. Kostel v pozadí představuje křesťanskou éru, v níž se tato událost nepřetržitě opakuje od Kristovy smrti od východu k západu po všechny časy ve smyslu mystickém.

Výše ve čtyřech cviklech pod kopulí je znázorněna církev vítězná. Jsou to duše zemřelých, které spatřil svatý Jan ve Zjevení pod oltářem a jimž byla dána bílá roucha jako symbol věrnosti a vítězství. Tajemné bytosti, znázorněné pouze rukama a náznakem tváře, oblékají do svatebních rouch ty, kteří se rozhodli pro Krista a vytrvali.

Nejvýše, v kopuli, je znázorněno zpřítomnění Krista, jeho Těla a Krve, ve mši svaté. On sám, Angelus et Summus Sacerdos, Obětuje Bohu Otci své vlastní tělo a krev z kalvarské tragédie. Eucharistický Kristus za účasti andělů vystupuje vzhůru. I když je to totéž zmučené tělo, je to, na rozdíl od apssidy, cesta vítěze. Přisluhující andělé nesou Kristovo bělostné roucho vítěze jako patenu.

Nejbližší bohoslužby

  

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.