V rámci synodální skupinky ve farnosti Brno - Bystrc jsme se snažili formulovat obecná témata, která se dostanou dál do církve (přes biskupství) a konkrétní témata, která budeme řešit ve farnosti. Převážně jsme v této fázi nechtěli příliš zabíhat do detailů a podrobností, ale řešit celek, celkové směřování, hlavní témata. Až teprve v druhém sledu budeme rozpracovávat konkrétní úkoly a náměty k realizaci. Práce ve skupinách vyžadovala aktivní účast a ochotu přijmout určitý způsob dialogu. Byla znát snaha naslouchat druhým napříč věkovými kategoriemi a odhodlání upřímně vyjádřit svůj názor.
Atmosféra některých synodálních setkání byla bohužel poněkud ovlivněna nutností mít nasazený respirátor na obličeji.

K čemu jsme dospěli?
Je potřeba se ptát, jak Bůh jedná a promlouvá skrze druhého, který mluví, a také skrze mě? Náš životní směr je určován dvěma ukazateli
(směrovkami), které se vzájemně podmiňují a doplňují. Jsou to: láska k Bohu a láska k bližnímu. Modlit se za poznání, k jaké službě nás Bůh volá.

Pro ty, kdo už se nemohou aktivně zapojit do života ve farnosti je neméně důležitý pocit, že modlitbami podepírá farnost i kněze. Je dobré, když mu tuto sounáležitost někdo dává najevo. K tomu, aby farnost mohla fungovat musí laici od kněží vědět, kde je bota tlačí a jakou by přivítali pomoc. K tomu, co očekávají farníci je možné vytvořit dotazník, kde své konkrétní požadavky upřesní.

Kněz je pastýř, který stádo vede, tzn. jde vpředu, ovce jdou za ním. Zapojení do života farnosti je důležité. Administrativní přetíženost kněží má vliv na rozsah jejich služby při mších a další pastoraci. Je třeba ulehčit kněžím i pastorační asistentce od administrativy, aby měli čas na hlavní náplň služby a aby na kněžích byl už jen podpis a razítko. K tomu je nutné, aby laici věděli, jak se v rámci farnosti zapojit. Nezapomenout na komunikaci s farníky. Jak přijímat podněty od farníků, aby tím farář nebyl zahlcený?

Některým farníkům stačí vztah "já a Bůh" a asi není vhodné je nutit do něčeho jiného. Ti, kdo chtějí mít možnost aktivního zapojení do života farnosti potřebují informovanost – např. jaká společenství ve farnosti fungují. Nová doba přináší nutnost zaměřit se na organizaci změn. Například vytvořit nějakou skupinu lidí, která by shromažďovala návrhy na změny, měla by přehled o aktivitách, o lidech, co je mají na starosti a o lidech ochotných pomoct.

Angažovanost farníků by měla začít už v tom "správném senzitivním" věku. Větší množství akcí pro dospívající je může vtáhnout do farního života a za pár let pak můžou převzít úkoly, které před nimi plnili ti "starší".

Hlavní podněty ke změně mnohdy přicházejí spíš od mladší generace, která je ještě plná nadšení, elánu, nespoutaná všedními starostmi atd.

Zdánlivě okrajové aktivity jako povídání si se starším člověkem, nákup, procházka, nebo pohlídání dětí rodičům, ať můžou jít na rande, procházku, na ples, do divadla mohou do velké míry přispět k funkčnosti farní rodiny a věřící se tak ve farnosti budou cítit přijati.

Pozn.: Shrnutí výstupu synodálního procesu za brněnskou diecézi najdete zde.

 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.